คณะทำงาน

1. คุณทวี ศรีบุศย์ดี
2. คุณอาทิตย์ ไชยชิต
3. คุณกิตตินันท์ ศรีประเสริฐ
4. คุณศศิน เขมเกษมศานต์
5. คุณศิรณัชชา วุฒิประพันธ์พงศ์ (เลขานุการ)

ติดต่อชมรมได้ที่  info@thainog.or.th