Activities

– ประชุมสัมมนา แลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นระหว่างสมาชิก
– อบรมยกระดับความรู้ความสามารถของสมาชิก
– สร้างเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมประสานงานทันท่วงทีในภาวะฉุกเฉิน เพื่อคงไว้ซึ่งการให้บริการอินเทอร์เน็ต
– พัฒนาไปสู่องค์กรวิชาชีพในอนาคต