สมาชิกชมรม

– ประะเภทบุคคล ได้แก่ วิศวกรและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการดูแลการให้บริการ เป็นต้น
– ประเภทองค์กร ได้แก่ ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต, ผู้ให้บริการเดินสายเชื่อมดยง, ผู้ผลิตจำหน่ายอุปกรณ์เครือข่าย, ผู้ให้บริการ Data Center, ผู้ให้บริการ Cloud, ผู้ให้บริการ Content, ผู้ให้บริการศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลและโครงสร้างพื้นฐานอินเทอร์เน็ต เป็นต้น
– ประเภทเครือข่าย ได้แก่ เครือข่ายเพื่อการศึกษาวิจัย เป็นต้น