วัตถุประสงค์ของชมรม

ชมรม ThaiNOG เริ่มจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 เพื่อเป็นการรวมตัวกันของบุคลากรที่ทำหน้าที่ดูแลการทำงานของอินเทอร์เน็ต ซึ่งต้องประสานงานและร่วมมือกันในการขยายการให้บริการ รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่น สร้างเสถียรภาพ และความมั่นคงของอินเทอร์เน็ต เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้ใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที่มีคุณภาพได้ตลอดเวลา